Tematyka i cel Warsztatów

Warsztaty modelowania zagadnień współpracy konstrukcji z podłożem są dedykowane głównie dla pracowników wyższych uczelni oraz pracowników firm projektowych zajmujących się złożonymi problemami posadowień budowli, tunelowania, zabezpieczaniem głębokich wykopów oraz analizą konstrukcji żelbetowych. Warsztaty obejmują cykl 6 wykładów oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu systemu obliczeniowego ZSoil v2018, w których omówione zostaną modele do opisu zachowania się gruntów w zakresie małych odkształceń, betonu, w tym zbrojonego, włączając zarysowanie, możliwość otwierania i zamykania się rys, pełzanie, starzenie oraz warunki pożarowe. Omówione zostaną podstawy konsystentnej analizy nieliniowej, w której zarówno podłoże jak i konstrukcja opisywane są związkami nieliniowymi. Trzy z sześciu wykładów będą miały formę ćwiczeń praktycznych modelowania 2D/3D w/w zagadnień