Praca dyplomowa

Sprawy organizacyjne dotyczące dyplomowania
w
Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
WIŚ PK
(do użytku wewnętrznego)

opracowano na podstawie materiałów wielu autorów
grudzień 2015
mgr inż. Dorota Anielska
mgr inż. Magdalena Borys

I. Obowiązujące terminy

II. Organizacja dyplomowania w Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich Ś-2

1. Dyplomantom Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich stronę tytułową generuje Sekretarz – Koordynator Komisji Dyplomowej ZGiKI (KKD ZGiKI) po zatwierdzeniu przez promotora finalnej wersji pracy.

2. Dyplomant ustala z Promotorem ostateczny temat pracy, a następnie  przesyła  koordynatorowi KD ZGiKI e-mail z danymi do strony tytułowej (patrz pkt III). Wygenerowaną stronę tytułową Dyplomant otrzymuje drogą elektroniczną. Dalszą organizację egzaminu dyplomowego przejmuje wskazany przez koordynatora w e-mail Sekretarz Komisji Dyplomowej, z nim dyplomant od tej chwili się kontaktuje.

3. Do systemu ASAP dyplomant wysyła pracę dyplomową + strona tytułowa – w formacie pdf.

4. Po akceptacji pracy w systemie ASAP przez promotora dyplomanci proszeni są
o zgłaszanie się do właściwych Sekretarzy obron w celu wpisania się na termin obrony.

5. Następnie Dyplomant rejestruje oprawioną pracę dyplomową w Dziekanacie. Zarejestrowaną pracę należy dostarczyć do wcześniej wskazanego sekretarza obron.

Uwaga!

W przypadku problemów z ASAP (np. prośba o wykupienie kodu aktywacyjnego) proszę kontaktować się bezpośrednio z Panem Radosławem Tomasikiem (pok. 327)

Karta odejścia  – pkt 2 ZAKŁAD DYPLOMUJĄCY – opieczętowywana jest
w sekretariacie Zakładu (WIŚ pok. 134-135) TYLKO  z podpisem promotora

Sekretarze obron:

mgr inż. Dorota Anielska (pok. 20)

  • promotor: dr hab. inż. A. Truty, prof. PK, dr hab. inż. A. Urbański, prof. PK, dr inż. A. Młynarczyk, dr inż. K. Podleś, dr inż. K. Piszczek, dr inż. W. Biliński, dr inż. M. Grodecki

mgr inż. Magdalena Borys (pok. 135), mgr inż. Katarzyna Piskorz (pok. 129)

  • promotor: dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald, dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK, dr inż. Rafał Gwóźdź, dr inż. Karolina Łach, dr inż. Grzegorz Mirek, dr inż. Zbigniew Pabian, dr inż. Bernadetta Pasierb, dr inż. Cezary Toś, dr inż. Małgorzata Ulmaniec

 

III. Strona tytułowa

W Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich strona tytułowa generowana jest przez koordynatora Komisji Dyplomowej w ZGiKI
Dyplomant przesyła na adres magdalena.borys@pk.edu.pl e-mail w treści którego wpisuje następujące dane (bez formatowania tekstu i bez użycia klawisza Caps Lock):
1. imię i nazwisko dyplomanta
2. numer albumu
3. tytuł pracy w języku polskim
4. rodzaj pracy (magisterska / inżynierska)
5. rodzaj studiów (stacjonarne / niestacjonarne)
6. kierunek studiów (pełna nazwa)
7. specjalność (pełna nazwa)
8. imię i nazwisko promotora
9. imię i nazwisko recenzenta.

Wygenerowana strona tytułowa odsyłane są Dyplomantowi drogą elektroniczną.

Uwaga!

Strony tytułowe dla danych przesłanych w dniu roboczym do godz. 14:00 generowane są w danym dniu. Natomiast strony tytułowe dla danych przesłanych po godz.14:00 generowane są w następnym dniu roboczym.

IV. Ile egzemplarzy drukowanych?

  1. Dziekanat / archiwum PK – egzemplarz zarejestrowany w Dziekanacie, który należy dostarczyć do sekretarza Komisji Dyplomowej Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich.
  2. promotor (jeśli wyrazi chęć jej posiadania)
  3. dla siebie (jeśli się chce ją mieć)

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz archiwum PK praca dyplomowa jak również załączniki nie powinny być oprawiane w grube okładki. Obowiązuje miękka oprawa oraz druk dwustronny.

V. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej

W Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich tłumaczenia tytułów prac dyplomowych na język angielski wykonują:

mgr inż. Katarzyna Mozgawa kmozgawa@pk.edu.pl – prace z zakresu geotechniki
dr inż. Michał Grodecki mgrode@pk.edu.pl – prace z zakresu konstrukcji inżynierskich.

Procedura jest następująca:

Dyplomant przesyła e-mailem odpowiedniej osobie tłumaczącej tytuł polski oraz swoją propozycję tłumaczenia na język angielski – nie później niż 2 dni robocze przed rejestracją w Dziekanacie.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej zawierającej zatwierdzone tłumaczenie, dyplomant wypełnia formularz tłumaczenia, drukuje go i dostarcza osobie tłumaczącej celem podpisania – tylko i wyłącznie w ustalonych terminach konsultacji.

Po uzyskaniu podpisu na formularzu z przetłumaczonym tytułem pracy dyplomowej, dyplomant przedstawia go w Dziekanacie przy rejestracji pracy.

Terminy konsultacji:
mgr inż. Katarzyna Mozgawa pokój 129 – termin konsultacji ustalany jest indywidualnie drogą e-mailową.
dr inż. Michał Grodecki pokój 17 – termin konsultacji ustalany jest indywidualnie drogą e-mailową.

VI. Przebieg egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na co najmniej trzy pytania komisji egzaminu dyplomowego. Pytania dotyczą efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia.

Prezentacja pracy ok 10 -15 min – same konkrety
Dyplomant przesyła odpowiedzialnemu za obronę sekretarzowi Komisji Dyplomowej ZGiKI ostatecznie ustaloną wersję prezentacji pracy. Plik należy nazwać: nazwiskoimię_dd-mm-rrrr(data obrony). ppt/pptx/pdf.
Dodatkowo student zobowiązany jest mieć w dniu obrony przy sobie prezentację na pamięci USB (PenDrive).
Prezentację należy przesłać najpóźniej do godziny 9.00 w dniu roboczym poprzedzającym planowaną obroną (np. dla obrony we wtorek jest to godz. 9.00 w poniedziałek, dla obrony w poniedziałek jest to godz. 9.00 w piątek).


Sekretarze Komisji Dyplomowej Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich (KD ZGiKI)

mgr inż. Magdalena Borys (koordynator)

WIŚ pok. 135
tel. (12) 628 28 11
e-mail: magdalena.borys@pk.edu.pl

mgr inż. Dorota Anielska
WIŚ pok. 20
tel. (12) 628 31 06
e-mail: dorota.anielska@op.pl

mgr inż. Katarzyna Piskorz
WIŚ pok. 129
tel. (12) 628 28 62
e-mail: kpiskorz@pk.edu.pl