Praca dyplomowa

Sprawy organizacyjne dotyczące dyplomowania
w
Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich
WIŚ PK
(do użytku wewnętrznego)

opracowano na podstawie materiałów wielu autorów
styczeń 2019
mgr inż. Dorota Anielska
mgr inż. Magdalena Borys

I. Obowiązujące terminy

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r. ze zmianami uchwalonymi przez Senat PK w dniu 26 kwietnia 2017 r.
§31 ust 5
Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów
z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 i 2. Data zakończenia semestru wskazana jest
w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują poniższe terminy:

 • dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska PK, którzy planują kontynuowanie studiów na II stopniu
  Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych
  08.02.2019 r.
  Planowany termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia 24.02.2019 r.
 • dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska PK, którzy nie planują kontynuować studiów na II stopniu
  Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych
  23.03.2019 r.
  Planowany termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia 31.03.2019 r.
 • dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska PK
  Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych
  25.09.2019 r. – studia stacjonarne II stopnia
  21.09.2019 r.- studia niestacjonarne I i II stopnia
  Planowany termin ukończenia studiów stacjonarnych II stopnia i niestacjonarnych
  I i II stopnia 30 września 2019 r.

II. Organizacja dyplomowania w Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich Ś-2

1. Dyplomantom Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich stronę tytułową generuje Sekretarz – Koordynator Komisji Dyplomowej ZGiKI (KKD ZGiKI) po zatwierdzeniu przez promotora finalnej wersji pracy.

2. Dyplomant ustala z Promotorem ostateczny tytuł pracy. Przed wydrukiem pracy  przesyła koordynatorowi KD ZGiKI e-mail z danymi do strony tytułowej (patrz pkt III). Wygenerowaną stronę tytułową Dyplomant otrzymuje drogą elektroniczną.
Osoby, które dokonują zmian w temacie pracy składają u Koordynatora KD – mgr inż. Magdaleny Borys (pok. 135) oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej. W takich przypadkach strona tytułowa odsyłana jest dopiero po złożeniu u wskazanej powyżej osoby uzupełnionego oświadczenia (bez podpisu Dziekana).
Dalszą organizację egzaminu dyplomowego przejmuje wskazany przez koordynatora w e-mail Sekretarz Komisji Dyplomowej, z nim dyplomant od tej chwili się kontaktuje.

3. Do systemu ASAP/JSA dyplomant wysyła pracę dyplomową + strona tytułowa – w formacie pdf.

4. Po akceptacji pracy w systemie ASAP/JSA przez promotora dyplomanci proszeni są o zgłaszanie się do właściwych Sekretarzy obron w celu wpisania się na termin obrony.

5. Następnie Dyplomant rejestruje oprawioną pracę dyplomową w Dziekanacie. Zarejestrowaną pracę należy dostarczyć do wcześniej wskazanego sekretarza obron.

Uwaga!

W przypadku problemów z ASAP/JSA proszę kontaktować się bezpośrednio
z Panem Radosławem Tomasikiem (pok. 327)

Karta odejścia  – pkt 2 ZAKŁAD DYPLOMUJĄCY – opieczętowywana jest
w sekretariacie Zakładu (WIŚ pok. 134-135) TYLKO  z podpisem promotora

Sekretarze obron:

mgr inż. Dorota Anielska (pok. 20)

 • promotor: dr hab. inż. A. Truty, prof. PK, dr hab. inż. A. Urbański, prof. PK, dr inż. A. Młynarczyk, dr inż. K. Podleś, dr inż. K. Piszczek, dr inż. W. Biliński, dr inż. M. Grodecki

mgr inż. Katarzyna Mozgawa (pok. 129), dr inż. Rafał Gwóźdź (pok. 133)

 • promotor: dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald, dr inż. Rafał Gwóźdź, dr inż. Karolina Łach, dr inż. Grzegorz Mirek

 

III. Strona tytułowa

W Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich strona tytułowa generowana jest przez koordynatora Komisji Dyplomowej w ZGiKI.
Dyplomant przesyła na adres magdalena.borys@pk.edu.pl e-mail w treści którego wpisuje następujące dane (bez formatowania tekstu i bez użycia klawisza Caps Lock):
1. imię i nazwisko dyplomanta
2. numer albumu
3. tytuł pracy w języku polskim
4. rodzaj pracy (magisterska / inżynierska)
5. rodzaj studiów (stacjonarne / niestacjonarne)
6. kierunek studiów (pełna nazwa)
7. specjalność (pełna nazwa)
8. imię i nazwisko promotora
9. imię i nazwisko recenzenta.

Uwaga!

Strony tytułowe dla danych przesłanych w dniu roboczym do godz. 14:00 generowane są w danym dniu. Natomiast strony tytułowe dla danych przesłanych po godz.14:00 generowane są w następnym dniu roboczym.

IV. Ile egzemplarzy drukowanych?

 1. Dziekanat / archiwum PK – egzemplarz zarejestrowany w Dziekanacie, który należy dostarczyć do sekretarza Komisji Dyplomowej Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich.
 2. promotor (jeśli wyrazi chęć jej posiadania)
 3. dla siebie (jeśli się chce ją mieć)

Uwaga!

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz archiwum PK praca dyplomowa jak również załączniki nie mogą być oprawiane w grube okładki. Obowiązuje miękka oprawa oraz druk dwustronny.

V. Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej

W przypadku zmian dokonywanych w temacie pracy dyplomowej konieczne jest wykonanie tłumaczenia tytułu na język angielski. W Zakładzie Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich osobami odpowiedzialnymi za tłumaczenia są:
mgr inż. Katarzyna Mozgawa kmozgawa@pk.edu.pl – prace z zakresu geotechniki
dr inż. Michał Grodecki mgrode@pk.edu.pl – prace z zakresu konstrukcji inżynierskich.

Procedura jest następująca:
Dyplomant przesyła e-mailem odpowiedniej osobie tłumaczącej tytuł polski oraz swoją propozycję tłumaczenia na język angielski – procedura trwa 2 dni robocze.
Po otrzymaniu informacji zwrotnej zawierającej zatwierdzone tłumaczenie, dyplomant wypełnia w formularzu „Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej” pozycję „Tytuł pracy (po angielsku)”, drukuje go i dostarcza osobie tłumaczącej celem podpisania – tylko i wyłącznie w ustalonych indywidualnie drogą e-mailową terminach.
Uzupełnione oświadczenie (bez podpisu Dziekana) należy niezwłocznie złożyć u Koordynatora KD – mgr inż. Magdaleny Borys (pok. 135)

VI. Przebieg egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na co najmniej trzy pytania komisji egzaminu dyplomowego. Pytania dotyczą efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia.

Prezentacja pracy ok 10 -15 min – same konkrety
Dyplomant przesyła odpowiedzialnemu za obronę sekretarzowi Komisji Dyplomowej ZGiKI ostatecznie ustaloną wersję prezentacji pracy. Plik należy nazwać: nazwiskoimię_dd-mm-rrrr(data obrony). ppt/pptx/pdf.
Dodatkowo student zobowiązany jest mieć w dniu obrony przy sobie prezentację na pamięci USB (PenDrive).
Prezentację należy przesłać najpóźniej do godziny 9.00 w dniu roboczym poprzedzającym planowaną obroną (np. dla obrony we wtorek jest to godz. 9.00 w poniedziałek, dla obrony w poniedziałek jest to godz. 9.00 w piątek).


Sekretarze Komisji Dyplomowej Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich (KD ZGiKI)

mgr inż. Magdalena Borys (koordynator)

WIŚ pok. 135
tel. (12) 628 28 11
e-mail: magdalena.borys@pk.edu.pl

mgr inż. Dorota Anielska
WIŚ pok. 20
tel. (12) 628 31 06
e-mail: dorota.anielska@op.pl

dr inż. Rafał Gwóźdź
WIŚ pok. 133
tel. (12) 628 28 22
e-mail: rgwozdz@usk.pk.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Mozgawa
WIŚ pok. 129
tel. (12) 628 28 62
e-mail: kmozgawa@pk.edu.pl