Planowany termin obron prac dyplomowych

Planowany termin obron prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019:

….

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalonym przez Senat PK w dniu 24 kwietnia 2015 r. ze zmianami uchwalonymi przez Senat PK w dniu 26 kwietnia 2017 r.
§31 ust 5
Egzamin dyplomowy odbywa się przed zakończeniem ostatniego semestru studiów
z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 i 2. Data zakończenia semestru wskazana jest
w zarządzeniu rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują poniższe terminy:

 • dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska PK
  Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych
  ………… 2019 r.
  Planowany termin ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia ………. 2019 r.
 • dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Środowiska PK
  Ostateczny termin składania w dziekanacie ocenionych prac dyplomowych
  ……………… 2019 r. – studia stacjonarne II stopnia
  ……………… 2019 r.- studia niestacjonarne I i II stopnia
  Planowany termin ukończenia studiów stacjonarnych II stopnia i niestacjonarnych I i II stopnia
  30 września 2019 r.

bliższych informacji dotyczących terminów i organizacji obron w ZGiKI udzielają:

mgr inż. Dorota Anielska, WIŚ pok. 20
– dyplomy z zakresu budownictwa i konstrukcji inżynierskich
(promotorzy: dr hab. inż. A. Truty, prof. PK, dr hab. inż. A. Urbański, prof. PK,
dr inż. A. Młynarczyk, dr inż. K. Podleś, dr inż. K. Piszczek, dr inż. W. Biliński,
dr inż. M. Grodecki)

mgr inż. Magdalena Borys, WIŚ pok. 135 / mgr inż Katarzyna Piskorz, WIŚ pok. 129
– dyplomy z zakresu geotechniki
(promotorzy: dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald, dr inż. Karolina Łach,
dr inż. Zbigniew Pabian)
– dyplomy z zakresu gospodarki przestrzennej (promotorzy: dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK, dr inż. Cezary Toś).