Oferta

OFERTA ZAKŁADU GEOINŻYNIERII I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH OBEJMUJE:
1. badania dla potrzeb budownictwa drogowego i projektowania nasypów komunikacyjnych,

2. posadowienie budowli w szczególnie trudnych warunkach gruntowych (grunty słabonośne, zapadliskowe i pęczniejące, tereny zalane woda, zjawiska krasowe, pozostające pod wpływem eksploatacji górniczej),

3. próbne obciążenia podłoża i pali,

4. kompleksowe badania terenowe i laboratoryjne gruntów naturalnych zgodnie
z międzynarodowymi standardami, dla celów inżynierskich,

5. wzmacnianie i przygotowanie podłoża gruntowego dla posadowienia budowli,
z wykorzystaniem współczesnych technik i technologii (iniekcja strumieniowa, wibroflotacja, kolumny kamienne, pale CFA itp.),

6. budowa i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,

7. badania stateczności naturalnych skarp i zboczy oraz rozwiązanie zadań projektowych,

8. określenie parametrów mechanicznych skał (wytrzymałość, sprężystość, wodoprzepuszczalność itp.),

9. ocena stanu technicznego oraz projektowanie renowacji nasypów hydrotechnicznych,

10. analiza i projektowanie konstrukcji geotechnicznych wykorzystaniem technologii gruntu zbrojonego,

11. zastosowanie tworzyw sztucznych w geoinżynierii,

12. badania gruntów antropogenicznych oraz odpadów przemysłowych pod kątem ich składowania i wykorzystania w budownictwie.


DLA REALIZACJI BADAŃ ZAKŁAD DYSPONUJE WYSOKIEJ KLASY APARATURĄ DO:

1. wiercenia i pobierania prób o nienaruszonej strukturze,

2. wykonania badań in situ, sondowań statycznych CPTU sondą Borros,

3. badania wodoprzepuszczalności gruntu w różnych warunkach wymuszania przepływu (jednoosiowe, trójwymiarowe, bez obciążenia lub z obciążeniem),

4. badania wytrzymałościowe z wyznaczeniem efektywnych wartości parametrów (aparat trójosiowy ELE),

5. badania odkształcalności gruntów (wyznaczania modułów i wskaźników ściśliwości), ciśnienia i wskaźnika pęcznienia, wskaźnika zapadowości, współczynnika konsolidacji itp.