Działalność

Działalność Zakładu Geoinżynierii i Konstrukcji Inżynierskich obejmuje:

 • Kształcenie studentów na studiach zawodowych i magisterskich, na kierunkach: inżynieria środowiska i budownictwo.
 • Prace naukowo-badawcze obejmujące pełen zakres tematyki geotechnicznej
  w budownictwie i inżynierii środowiska.
 • Współpraca z innymi uczelniami, biurami projektów oraz pozostałymi instytucjami.

Zakład prowadzi badania naukowe i stosowane w zakresie: geodezji inżynieryjnej, mechaniki gruntów i fundamentowania, geologii inżynierskiej i hydrogeologii oraz metod obliczeniowych i analizy konstrukcji betonowych i geotechnicznych. Wykonuje prace dla potrzeb jednostek gospodarczych i przedsiębiorstw realizujących zadania inżynierskie
w zakresie:

 • badania terenowe i laboratoryjne podłoża gruntowego oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • projektowanie posadowień budowli na gruntach słabych w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich,
 • projektowanie stabilizacji i likwidacji skutków osuwisk na trasach komunikacyjnych
  i terenach zurbanizowanych,
 • badania materiałów antropogenicznych oraz projektowanie składowisk odpadów,
 • wykonywanie próbnych obciążeń pali oraz pomiarów odkształceń budowli i podłoża budowlanego,
 • oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian termicznych i wilgotnościowych
  w masywach konstrukcyjnych i hydrotechnicznych z betonu,
 • problemów zachowania szczelności i efektów upłynniania gruntu w hydrotechnicznych budowlach ziemnych,
 • zagadnień konstrukcyjnych w rewaloryzacji budowli zabytkowych,
 • modelowania matematycznego konstrukcji geotechnicznych oraz z betonu i cegły.